Starfsmannastefna

Starfsmannastefna

Frá stofnun Áss hefur það verið markmið heimilisins að veita heimilismönnum bestu aðhlynningu sem kostur er á, í heimilislegu og snyrtilegu umhverfi. Það markmið næst á hinn bóginn ekki nema með samvinnu allra sem á heimilinu starfa. Stöðugleiki í starfsmannahópnum er mikilvægur og góðir starfsmenn eru mikilvægasta auðlind heimilisins.

Ráðningar

Ás leitast við að ráða til sín starfsfólk sem býr yfir þroska, reynslu, ábyrgðartilfinningu, reglusemi og heiðarleika. Trúnaður og traust eru lykilatriði. Ás leggur áherslu á mikilvægi þess að starfsmenn hafi fjölbreytta reynslu og menntun og þeir séu á öllum aldri. Fólk sem komið er yfir miðjan aldur er einnig hvatt til að bætast í starfsmannahópinn. Ráðningarsamningur er skriflegur og starfslýsing fylgir ráðningarsamningi. Karlar og konur hafa jafnan rétt hvað snertir starf á heimilinu, starfsframa og samþættingu starfs og fjölskyldulífs.

Samskipti

Starfsmenn skulu sýna heimilisfólki virðingu og hlýtt viðmót og veita faglega þjónustu. Þeir eru bundnir þagnarskyldu um það sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu og skulu virða einkalíf heimilisfólksins svo og persónu, skoðanir og þekkingu samstarfsfélaga sinna. Framkoma sem veldur öðum vanlíðan eða óöryggi verður ekki liðin. Starfsmenn skulu vel upplýstir um málefni sem eru á döfinni. Ás  keppir að því að skapa traust milli starfsmanna og stjórnenda. Starfsmaður er hvattur til að kynna sér stjórnskipulag heimilisins  og hver er hans næsti yfirmaður. 

Kjaramál

Hver starfsmaður gerir ráðningarsamning við heimilið og eru fyrstu þrír mánuðir í starfi reynslutími. Eftir þann tíma er starfsmaður fastráðinn nema annað sé tilgreint í ráðningarsamningi. Ás greiðir laun samkvæmt kjarasamningum hvers stéttarfélags og fylgir þeim ákvæðum sem sett eru í samninga.

Starfsþróun og fræðsla

Ás leitast við að gefa starfsmönnum tækifæri á framgangi í starfi með fræðslu og þjálfun og skapa þeim skilyrði til virkrar endurmenntunar. Starfsmönnum gefst kostur á að sækja námskeið og fræðslu innan heimilisins sem utan til að auka þekkingu sína og faglega hæfni og þróast í starfi. Ás tekur þátt í greiðslu námskeiðskostnaðar en ætlast jafnframt til að þeir sem hafa aðgang að starfsmenntunarsjóðum sæki um styrki þar. Starfsmenn eru hvattir til að afla sér þekkingar og miðla til annarra samstarfsmanna. Símenntun er jafnt á ábyrgð starfsmanns og yfirmanns.

Starfslok og starfslokaviðtöl

Starfsmenn hætta störfum í Ási það ár sem þeir verða sjötugir. Hafi starfsmenn hug á að vinna áfram og áhugi er á því af hálfu heimilisins er gerður samningur um lausráðningu og sá samningur endurskoðaður á hálfs árs fresti. Starfslokaviðtöl standa starfsmönnum til boða.

Viðvera og vinnutími

Ás  leggur upp úr því að starfsfólk mæti á umsömdum tímum og virði vinnutíma. Starfsmönnum er skylt að stimpla sig þegar mætt er til vinnu og farið er heim. Ekki er leyfilegt að stimpla kort annarra starfsmanna og varðar það áminningu ef starfsmaður verður uppvís að slíku. Það er á ábyrgð yfirmanns að fylgjast með mætingum og grípa inn í ef útaf bregður.

Einkalíf og vinna

Ás styður starfsmenn til samræmingar starfs og fjölskyldulífs með sveigjanlegum vinnutíma þar sem það á við og hlutastörfum. Ás hefur ávallt verið annt um velferð starfsfólksins og leitast við að veita því aðstoð og stuðning við erfiðar aðstæður.

Gjafir

Starfsmenn mega ekki þiggja neinar gjafir frá heimilisfólki nema að höfðu samráði við sinn yfirmann. Fari gjöfin yfir 5.000 króna andvirði þarf að taka það sérstaklega fyrir. Starfsmenn mega ekki undir nokkrum kringumstæðum þiggja peningagjafir frá heimilisfólki. Sömu reglur gilda líka um yfirmenn gagnvart heimilisfólki og starfsfólki.